Jalostustoimikunnan toimintaohjeet

Suomen Ridgeback - yhdistys ry:n hallitus on hyväksynyt jalostustoimikunnan toimintaohjeet 23.1.2012.

Toimintaohjeita päivitetään tarpeen ja rodussa vallitsevan tilanteen mukaan. Suomen Ridgeback –yhdistys ry:n jalostustoimikunta perustettiin vuonna 1999.

Yleiset periaatteet

 • Rodun geneettisen monimuotoisuuden turvaaminen.
 • Rodunomaisen ja yhteiskuntakelpoisen luonteen säilyttäminen, käyttöominaisuuksien kehittäminen.
 • Koiran elämän, sen pidon ja käytön kannalta vakavimpien perinnöllisten sairauksien ja vikojen vähentäminen sekä niiden leviämisen ehkäiseminen.
 • Rotutyypillisen ulkomuodon säilyttäminen ilman liioiteltuja piirteitä.
 • Yhdistyksen jalostusneuvonnan on sopeuduttava muuhun kenneltoimintaan. Neuvonnan on oltava puolueetonta ja yksinomaan rodun parasta tarkoittavaa. Sen tehtävänä on suosittelu ja tiedottaminen. Kasvattajalle on viime kädessä jätettävä valinnan vapaus ja vastuu.
 • Jalostustoimikunta toimii yhteistyössä kasvattajien kanssa ja pyrkii toiminnallaan edistämään avoimuutta ja rehellistä kommunikaatiota. Toimikunnalla on oikeus tiedon keräämiseksi lähettää kyselyitä kasvattajille ja omistajille. Lisäksi jalostustoimikunta kerää tiedot tehdyistä astutuksista rodun tilanteen seuraamiseksi ja tiedostojen ylläpitämiseksi.

Jalostustoimikunnan organisaatio

Jalostustoimikunta valitaan hallituksen kokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että yksi jäsen on vuosittain erovuorossa, ensi kerran arvalla ja sen jälkeen kukin vuorollaan. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita myös uudelleen. Toimikunta työskentelee hallituksen alaisuudessa ja raportoi toiminnastaan hallitukselle. Toimintaohjeita päivitetään tarpeen ja rodussa vallitsevan tilanteen mukaan. Jalostustoimikunnan muodostaa neljä (4) henkilöä, jotka kollegiaalisesti hoitavat tehtävän. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä sihteerin. Jalostustoimikunta pitää kokouksia tarvittaessa ja on päätösvaltainen kolmen (3) jäsenen ollessa läsnä. Jalostustoimikunta voi tarvittaessa käyttää työssään asiantuntija-apua.

Jalostustoimikunnan jäsenet

 • ovat rodun harrastajia tai kasvattajia sekä kiinnostuneita rodun jalostuksesta
 • ovat puolueettomia ja omaavat tarpeellista objektiivisuutta
 • ovat käyneet vähintään kasvattajan ja/tai jalostusneuvojan peruskurssin
 • omaavat diplomaattista ja luottamuksellista asiainkäsittelytaitoa
 • omaavat kyvyn työskennellä ryhmässä
 • haluavat edistää rodun myönteistä kehitystä ja noudattavat omassa toiminnassaan ja kasvatustyössään tätä toimintaohjetta.

Jalostustoimikunnan tehtävä on

 • seurata rodun kehitystä Suomessa ja ulkomailla ja rodun kotimaassa ja jakaa rotutietoutta
 • toimia puolueettomasti, objektiivisesti ja rodun parhaaksi huomioiden koko käytettävissä oleva koiramateriaali
 • kerätä ja jakaa tietoa kokonaisvaltaisesti rodun terveydestä, luonteesta, käyttöominaisuuksista ja ulkomuotoseikoista, järjestämällä mm. ulkomuodon tarkastuksia ja jälkeläistarkastuksia
 • pitää yhteyttä kotimaisiin ja ulkomaisiin rotuyhdistyksiin sekä kasvattajiin, ja ohjata ja neuvoa uusia kasvattajia sekä urosten omistajia
 • järjestää koulutustilaisuuksia ja valmistaa koulutusmateriaalia sekä jalostusta käsitteleviä artikkeleita
 • seurata rodussa tapahtuvia muutoksia ja tiedottaa rotujärjestölle ja jäsenistölle niiden mahdollisista vaikutuksista rotuun
 • kantaa päävastuu jalostuksen tavoiteohjelman ja PEVISA -ohjelman laatimisesta, päivityksestä ja niiden seurannasta
 • käsitellä viiveettä rodun poikkeuslupa-anomukset ja muut lausuntoa vaativat asiat sekä vastata näihin kirjallisesti ja tarvittaessa perustella kantansa
 • seurata viranomaisten sekä kennelkattojärjestöjen koiranjalostusta koskevia määräyksiä ja tiedottaa niistä